Boolen operaattorit

Boolen ope­raat­to­rit on ni­met­ty ke­hit­tä­jän­sä ma­te­maa­tik­ko Ge­or­ge Boolen mu­kaan. Boolen ope­raat­to­rei­ta käy­te­tään ha­et­ta­es­sa tie­to­ja eri­tyyp­pi­sis­tä tie­to­kan­nois­ta, ku­ten kir­jas­to­jen ko­ko­el­ma­tie­to­kan­nois­ta, CD-ROM –tie­to­kan­nois­ta tai In­ter­ne­tin haku­ko­neis­ta.

Boolen ope­raat­to­rei­ta ovat AND, OR ja NOT. Nii­tä tar­vi­taan, jos haku­ai­het­ta ei pys­ty­tä ku­vaa­maan pel­käs­tään yh­del­lä sa­nal­la. Haku­jouk­ko­ja ha­vain­nol­lis­te­taan piir­tä­mäl­lä Venn-dia­gram­me­ja.

AND-ope­raat­to­ri ra­jaa ha­kua. Se ot­taa haku­tu­lok­seen vain ne läh­teet, jos­sa esiin­ty­vät kaik­ki ope­raat­to­ril­la yh­dis­te­tyt haku­sa­nat. Haku­lau­seel­la ”muo­ti AND Ita­lia” haku­tu­lok­sek­si saa­daan läh­teet, jois­sa esiin­tyy sa­nat muo­ti ja Ita­lia.

OR-ope­raat­to­ri laa­jen­taa ha­kua. Se ot­taa mu­kaan kaik­ki läh­teet, jois­sa esiin­tyy yksi tai use­am­pi haku­sa­nois­ta. OR-ope­raat­to­ril­la kan­nat­taa yh­dis­tää toi­siin­sa mer­ki­tyk­sel­tään lä­hek­käi­siä haku­ter­me­jä. Haku­lau­seel­la ”snoukkaus OR lumi­lau­tai­lu” saa­daan haku­tu­lok­sek­si läh­teet, jois­sa esiin­tyy ai­na­kin sana snoukkaus tai lumi­lau­tai­lu.

NOT-ope­raat­to­ri ra­jaa haku­jou­kos­ta pois ne haku­sa­nat, joi­ta ei ha­lu­ta ha­kuun mu­kaan. NOT-ope­raat­to­ria kan­nat­taa käyt­tää har­ki­ten, kos­ka sil­lä voi epä­huo­mi­os­sa sul­kea pois hy­vi­ä­kin läh­tei­tä. Haku­lau­seel­la ”Aa­sia NOT Kii­na” saa­daan haku­tu­lok­sek­si läh­teet, jois­sa esiin­tyy sana Aa­sia, mut­ta ei sa­naa Kii­na.

Ohei­ses­sa tau­lu­kos­sa on ope­raat­to­rei­den ylei­sim­piä mer­kit­se­mis­ta­po­ja, ne vaih­te­le­vat haku­jär­jes­tel­män mu­kaan.

Avoin ma­te­ma­tiik­kaTi­las­to­ja ja to­den­nä­köi­syyk­siä4.4.2013