Oppiainekohtaiset sivustot OnEdu-järjestelmässä

Jo­kai­nen OnEdu -asen­nus si­säl­tää siis eril­li­set oppi­aine­koh­tai­set si­vus­tot, jois­sa kai­kil­la opet­ta­jil­la on omat kurs­si­o­si­on­sa ja oppi­tun­ti­ka­len­te­rin­sa. Näil­le si­vuil­le lin­ki­te­tään opet­ta­jan ”Oppi­ma­te­ri­aa­lit” -osi­os­sa tai aine­koh­tai­sel­la si­vul­la ole­vas­sa Zine -jär­jes­tel­mäs­sä tuo­te­tut/muo­ka­tut oppi­ma­te­ri­aa­lit. Opet­ta­ja li­sää itse ao. ma­te­ri­aa­lit aina kul­loi­sen­kin kurs­sin omal­le si­vul­le joko ar­tik­ke­linos­to­na tai link­ki­nä.

Mihin oppiainekohtaisia sivustoja voidaan käyttää?

Jo­kai­sel­la opet­ta­jal­la on val­mii­na ope­tuk­sen tuki­ma­te­ri­aa­lia muo­dos­sa tai toi­ses­sa. OnEdu-jär­jes­tel­män aine-/kurs­si­koh­tai­sil­le si­vus­toil­le on help­po kes­kit­tää kaik­ki nämä tuki­ma­te­ri­aa­lit, sekä tä­män li­säk­si ajan­koh­tais­ta tie­toa ja oh­jei­ta kos­kien ao. kurs­sia, riip­pu­mat­ta sii­tä onko kurs­sil­la käy­tös­sä pe­rin­tei­nen pa­pe­ri­nen oppi­ma­te­ri­aa­li vai di­gi­taa­li­nen oppi­kir­ja.

Si­vuil­le voi­daan tuo­da myös si­säl­töä muis­ta läh­teis­tä rss-syöt­tei­nä jopa niin, että jär­jes­tel­mä seu­loo uu­tis­vir­ras­ta ase­tet­tu­jen avain­sa­no­jen ja -lau­sei­den mu­kai­sia uu­ti­sia au­to­maat­ti­ses­ti. Myös muis­sa jär­jes­tel­mis­sä (esim. Moodle) si­jait­se­vat teh­tä­vät on help­po lin­kit­tää kurs­sin si­vul­le.

Erillinen tehtävämoduuli

Oppi­aine­koh­tai­set si­vus­tot si­säl­tä­vät oman teh­tä­vä­mo­duu­lin jol­la voi­daan tuot­taa moni­muo­toi­sia moni­va­lin­ta­teh­tä­viä.

Teh­tä­vien aset­te­lus­sa voi­daan käyt­tää ku­via, ään­tä ja vi­de­oi­ta. Teh­tä­vät voi­daan aset­taa joko niin että opis­ke­li­ja saa vä­lit­tö­män pa­laut­teen vas­tauk­seen­sa tai vaih­to­eh­toi­ses­ti tent­ti­tyy­liin pis­tey­tet­ty­nä jol­loin opis­ke­li­ja nä­kee lo­pus­sa kuin­ka pal­jon pis­tei­tä hän sai ver­rat­tu­na mak­si­mi­mää­rään. Täl­löin­kin opis­ke­li­ja nä­kee mis­sä teh­tä­vis­sä hän vas­ta­si oi­kein ja mis­sä vää­rin.

Teh­tä­vä­mo­duu­lin käyt­tö ei kui­ten­kaan ole vält­tä­mä­tön­tä, vaan opet­ta­ja voi lin­kit­tää teh­tä­vät mui­hin käy­tös­sä ole­viin op­pi­mis­ym­pä­ris­töi­hin.

Järjestelmän sisäinen SOME-sovellus

Si­vus­to si­säl­tää myös oman SOME -so­vel­luk­sen, jos­sa voi­daan käy­dä kurs­sin/ryh­män si­säis­tä vuo­ro­vai­kut­teis­ta kes­kus­te­lua. Käy­dyt kes­kus­te­lut voi­daan lin­kit­tää myös Mobie Zine -muo­toi­seen kurs­si­ma­te­ri­aa­liin.

Oppitunti-/kurssikalenteri

Si­vus­tol­la on myös ha­vain­nol­li­nen oppi­tun­ti-/kurs­si­ka­len­te­ri joka skaa­lau­tuu erin­o­mai­ses­ti mo­bii­li­lait­teil­le. Opet­ta­ja voi syöt­tää ha­lu­tes­saan kurs­sin kaik­ki oppi­tun­nit ka­len­te­riin ja li­sä­tä tie­don oppi­tun­neit­tain sii­tä, mitä ao. tun­nil­la kä­si­tel­lään lin­ki­tet­ty­nä myös kaik­kiin säh­köi­siin ma­te­ri­aa­lei­hin ja teh­tä­viin. Lo­puk­si ka­len­te­riin voi­daan li­sä­tä mah­dol­li­nen oppi­tun­ti­tal­len­ne.

Ka­len­te­ri on sykronoitavissa kaik­kien lait­tei­den natiivikalentereihin sekä mm. Outlook- ja Goog­le-ka­len­te­riin.

“Oppi­aine­koh­tai­sil­le si­vuil­le on hyvä kes­kit­tää kaik­ki yk­sit­täis­tä kurs­sia kos­ke­va tuki- ja ajan­koh­tais­ma­te­ri­aa­li riip­pu­mat­ta sii­tä käy­te­tään­kö ope­tuk­ses­sa pe­rin­teis­tä tai di­gi­taa­lis­ta oppi­ma­te­ri­aa­lia.”

Mobie OnEdu -asi­a­kas­jul­kai­suLoka­kuu 20136.10.2013